Novosti

Javni natječaj za radno mjesto spremačica-dostavljačica (m/ž)

GRADSKA KNJIŽNICA

I ČITAONICA OGULIN
Bernardina Frankopana 7
47 300 Ogulin

Urbroj: 01-306-2019

Ogulin, 27. rujna 2019.

Na temelju članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin dana 27. rujna 2019. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto spremačica –dostavljačica (1 izvršitelj – m/ž)

na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Opis poslova:

– čišćenje prostorija i inventara, čišćenje knjiga,

– prenošenje knjiga i inventara,

– vođenje brige o okolišu Knjižnice,

– dostavljanje pošte i drugih pošiljki putem interne dostavne knjige,

– poslovi domaćice,

– drugi poslovi koji proizlaze iz procesa rada, po nalogu ravnatelja.

Prijava na natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, broj telefona/ mobitela i adresu elektronske pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– niža stručna sprema

Natječaj je otvoren od 27.09. do 04.10. 2019. godine

 Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz hrvatskog državljanstva (preslik osobne iskaznice ili domovnice),

3. preslik isprave o stečenoj stručnoj spremi,

4. izvornik uvjerenja da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (‘’Narodne novine’’ broj 121/17) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na linku

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio

pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin i na oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7, 47300 Ogulin. O ishodu natječaja kandidati će biti obavješteni putem oglasne ploče i mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin

u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Kandidati dokumente mogu predati:

  • Osobno na adresi Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, Bernardina Frankopana 7, Ogulin

  • Poštom na adresu Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin, Bernardina Frankopana 7

47 300 Ogulin

s naznakom „Natječaj za izbor spremačica/dostavljačica – Ne otvaraj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

RAVNATELJICA

Marijana Mazor, dipl. knjiž.

Skip to content