Novosti

čitalac > čitatelj

čitalac > čitatelj

Imenice na -oc (čitaoc, gledaoc, slušaoc) ne pripadaju hrvatskome standardnom jeziku, a imenice na -lac (čitalac, gledalac, slušalac) uz koje postoje i imenice istoga značenja (vršitelj radnje) tvorene od iste osnove na -telj (čitatelj, gledatelj, slušatelj) pripadaju mu rubno te se u takvome slučaju prednost uvijek daje imenicama na -telj.

IZBJEGAVATI:                            čitalac    slušalac    gledalac

BOLJE JE UPOTRIJEBITI:   čitatelj   slušatelj   gledatelj

Skip to content