Novosti

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br.  17/19 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 24. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ br. 33/19) i članka 42. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 10/18, 22/19, 28/19 – pročišćeni tekst i 30/20),  gradonačelnik Grada Ogulina, raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin

Za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,

– položen stručni knjižničarski ispit,

– najmanje pet godina rada u knjižnici,

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Smatra se da položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost, te je kao dokaz prijavi na natječaj potrebno priložiti kopiju rješenja ili drugog odgovarajućeg akta.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Ogulina na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

– životopis (vlastoručno potpisan)

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

– prijedlog četverogodišnjeg plana rada Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin

– dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika)

– dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)

– dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima (potvrda poslodavca koja sadržava opis i vrstu poslova koju je kandidat obavljao)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu „GRAD OGULIN, Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin, s naznakom NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE OGULIN – NE OTVARATI“.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17 i 98/19), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 612-01/20-01/11

URBROJ: 2133/02-01/1-20-1

Ogulin, 04.09.2020.

                                                                                     GRADONAČELNIK

                                                                                Dalibor Domitrović, ing., v.r.

Skip to content