Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin

Upravno vijeće  Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin (u daljnjem tekstu Knjižnica) temeljem članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 173/03, 144/10, 37711,77/11) i odredbe članka 21.d  Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin  donosi

                                                                      ODLUKU

                         o ustrojavanju Kataloga informacija Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin

 

                                                                Članak 1.

Ovom Odlukom se ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Knjižnica, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

                                                                Članak 2.

Informacijama se u smislu ove Odluke smatra svaki napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire Knjižnica.

                                                                 Članak 3.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred tijelima javne vlasti, odnosno pred Knjižnicom. 

Knjižnica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika, koji nastaju pružanjem informacija, kao i na naknadu troškova dostave traženja informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade koje donosi Agencija za zaštitu osobnih podataka.

                                                                 Članak 4.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Knjižnici.

Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku , o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona , faksa ili e-maila, sastavit će se službena zabilješka.

                                                                 Članak 5.

Temeljem zaprimjenog usmenog ili pismenog zahtjeva Knjižnica je obvezna podnositelju zahtjeva omogućiti pristup informacijama, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se produljiti, iz razloga utvrđenih odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

                                                        Članak 6.

Knjižnica će uskratit pristup informacijama iz razloga propisanih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

                                                        Članak 7.

O zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama Knjižnica vodi službeni upisnik sukadno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04).

                                                       Članak 8.

Službena osoba za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama je ravnateljica Knjižnice  Marijana Mazor, prof., dipl. knjiž.

                                                       Članak 9.

Katalog informacija objavit će se na internetskoj stranici Knjižnice

                                                      Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.