Odluka o imenovanju službenika za informiranje

                     

         Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 173/03, 144/10, 37711, 77/11) i članka 22. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, ravnateljica Knjižnice Marijana Mazor, donosi

O D L U K U

o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

               rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

               Određuje se Marijana Mazor, ravnateljica Knjižnice, kao službena osoba ovlaštena za

Članak 2.

               Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

               - obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva sukladno odredbama zakona

               - osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama

               - poduzima sve radnje i mjere potrebne za uredno vođenje kataloga

Članak 3.

          Službenik za informiranje dužan je, sukladno odredbama Zakona, sastaviti Izvješće o provedbi Zakona za proteklu godinu i dostaviti ga nadležnom ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Članak 4.

             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.