Procedura stvaranja ugovornih obveza za koje nije potrebna procedura javne nabave u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ogulin

GRADSKA KNJIŽNICA

I ČITAONICA OGULIN
Bernardina Frankopana 7
47300 Ogulin
OIB: 32709842687

 

Broj: 01-94/3-2014

Ogulin, 20.03.2014.

 

 

 

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i (NN 139/10) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11) ravnateljica Knjižnice donosi

 

 

PROCEDURU

 STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE U GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI OGULIN

 

I

Procedurom stvaranja ugovornih obveza u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ogulin uređuje se stvaranje ugovornih obveza vezano za nabavu roba, radova i usluga koje su potrebne za redovan rad Knjižnice i obavljanje knjižnične djelatnosti.

II

 

Pokretanje postupka, ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza u svrhu nabave roba, radova i usluga u nadležnosti je ravnatelja Knjižnice.

Iskazivanje potrebe za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba, radova i usluga mogu predložiti svi zaposlenici u Knjižnici.

III

 

Prije pokretanja postupka ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza, ravnatelj ili osoba koju on za to zaduži dužan je  obaviti provjeru  s računovođom da li je prijedlog u skladu s financijskim planom Knjižnice u roku od dva ( 2 ) dana od zaprimanja prijedloga. Ako su financijska sredstva za nabavu raspoloživa ravnatelj daje odobrenje za sklapanje ugovora/narudžbe. Ukoliko predložena ugovorna obveza nije u skladu s važećim financijskim planom, ravnatelj Knjižnice dužan je odbaciti ili predložiti izmjenu financijskog plana.

 

IV

 

Proces stvaranja obveza za koje nije potrebna procedura javne nabave prikazan je tabelarno:

 

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

1.

Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radove

Zaposlenici-

nositelji pojedinih poslova i aktivnosti

Ponuda,

narudžbenica,

nacrt ugovora

Tijekom godine

2.

Provjera je li prijedlog u skladu s financijskim planom/proračunom

Zaposlenik na poslovima za financije

Ako DA-odobrenje prikupljanja ponuda, sklapanja ugovora/narudžbe

Ako NE-negativan odgovor na prijedlog za prikupljanje ponuda,sklapanje

Ugovora/narudžbe

3 dana od zaprimanja prijedloga

3.

Sklapanje ugovora/narudžbe

Ravnatelj Knjižnice, odnosno osoba koju on ovlasti

Ugovor/narudžba

Ne duže od 30 dana od dana odobrenja od zaposlenika na poslovima za financije

 

V

 

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Knjižnici stupa na snagu danom donošenja .

 

 

                        Ravnateljica:

                                                 

                                               Marijana Mazor, dipl. knjiž.